Експліцитні та імпліцитні компоненти в похідних номінативних одиницях (ономасіологічний підхід)

Автор(и)

 • Hanna Kutsak національний університет «Києво-Могилянська академія», Україна

DOI:

https://doi.org/10.18523/2616-8502.2019.2.3-7

Ключові слова:

похідне слово, ономасіологічна категорія, ономасіологічна структура, ономасіологічна база, ономасіологічна ознака, експліцитний, імпліцитний

Анотація

У статті порушено питання вербалізації змістового відношення між мотивувальною основою та похідною словоформою. Зроблено спробу простежити, які складники процесу перетворення думки про реалії об’єктивного світу на похідну назву стають експліцитними, які залишаються імпліцитними, тобто як саме образ дійсності може бути зафіксовано в ономасіологічній структурі номінатив­ної одиниці. Окреслено також традиційні засоби вираження представників ономасіологічних категорій у сучасній українській мові.

Матеріал надійшов 11.11.2018

Біографія автора

Hanna Kutsak, національний університет «Києво-Могилянська академія»

кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри української мови національного університету «Києво-Могилянська академія»

Посилання

 1. Arkhanhelska A. M. Metody komponentnoho analizu i komponentnoho syntezu v suchasnykh onomasiolohichnykh doslidzhenniakh / A. M. Arkhanhelska // Movoznavstvo. – 2010. – № 1. – p. 45–53.
 2. Bezpoiasko O. K. Hramatyka ukrainskoi movy. Morfolohiia / O. K. Bezpoiasko, K. H. Horodenska, V. M. Rusanivskyi. – Kyiv : Lybid, 1993.
 3. Boichuk V. Fenomen vnutrishnoi formy slova u determinizatsii protsesiv naimenuvan ta formuvanni natsionalnykh movnykh kartyn svitu / V. Boichuk // Humanitarna osvita v tekhnichnykh vyshchykh navchalnykh zakladakh : zbirnyk naukovykh prats natsionalnoho aviatsiinoho universytetu. – 2013. – vyp. 27. – p. 9–20.
 4. Celivanova E. A. Kognitivnaya onomasiologiya / E. A. Celivanova. – Kiev : izd-vo ukrainskogo fitosociologicheskogo centra, 2000.
 5. Celivanova O. O. Aktualni napriamy suchasnoi linhvistyky (analitychnyi ohliad) / O. O. Celivanova. – Kyiv: vyd-vo ukrainskoho fitosotsiolohichnoho tsentru, 1999.
 6. Dokulil M. Tvořenн slov v češtině. у Teorie odvozovбnн slov / M. Dokulil. – Praha: ČSAV, 1962.
 7. Ermakova O. P. Sopostavitel'noe izuchenie slovoobrazovaniya i vnutrennyaya forma slova / O. P. Ermakova, E. A. Zemskaya // Izvestiya AN SSSR. Seriya literatury i yazyka. – 1985. – t. 44, № 6. – p. 518–525.
 8. Holianych M. I. Vnutrishnia forma slova v khudozhnomu teksti : dys. ... d-ra filol. nauk / M. I. Holianych ; Prykarpatskyi universytet im. V. Stefanyka. – Ivano-Frankivsk, 1998.
 9. Karpilovska Ye. A. Neuzualne slovotvorennia: pravyla «hry bez pravyl» / Ye. A. Karpilovska // Visnyk Kyivskoho natsionalnoho linhvistychnoho universytetu. Seriia Filolohiia. – 2005. – t. 8, № 1. – p. 106–117.
 10. Kocherha H. V. Motyvatsiia vidimennykovykh diiesliv u suchasnii ukrainskii movi (kohnityvno-onomasiolohichnyi aspekt) : dys. ... kand. filol. nauk / H. V. Kocherha ; Odeskyi natsionalnyi universytet im. I. I. Mechnykova. – Odesa, 2003.
 11. Kubryakova E. S. Slovoslozhenie kak process nominacii i ego otlichitel'nye formal'nye i soderzhatel'nye harakteristiki / E. S. Kubryakova // Teoreticheskie osnovy slovoslozheniya i voprosy sozdaniya slozhnyh leksicheskih edinic: mezhvuzovskiy sbornik nauchnyh trudov. – Pyatigorsk, 1988. – p. 3–23.
 12. Potebnya A. Mysl' i yazyk' / A. Potebnya. – Har'kov' : Mirnyy trud', 1913.
 13. Styshov O. A. Ukrainska leksyka kintsia XX stolittia: na materiali movy zasobiv masovoi informatsii : monohrafiia / O. A. Styshov. – Kyiv : Puhach, 2005.
 14. Toropcev I. S. Predmet, zadachi, material i metody onomasiologii / I. S. Toropcev // Problemy onomasiologii : Nauchnye trudy Kurskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo instituta. – 1974. – t. 21 (114, і). – p. 3–75.
 15. Wikipedia. Accessed: https://uk.wikipedia.org/wiki.
 16. Yazykovaya nominaciya. Obschie voprosy / pod red. B. A. Serebrennikova. – Moskva : nauka, 1977.

##submission.downloads##

Як цитувати

Kutsak, H. (2019). Експліцитні та імпліцитні компоненти в похідних номінативних одиницях (ономасіологічний підхід). Наукові записки НаУКМА. Мовознавство, 2, 3–7. https://doi.org/10.18523/2616-8502.2019.2.3-7