DOI: https://doi.org/10.18523/2616-8502.2019.2.3-7

Експліцитні та імпліцитні компоненти в похідних номінативних одиницях (ономасіологічний підхід)

Hanna Kutsak

Анотація


У статті порушено питання вербалізації змістового відношення між мотивувальною основою та похідною словоформою. Зроблено спробу простежити, які складники процесу перетворення думки про реалії об’єктивного світу на похідну назву стають експліцитними, які залишаються імпліцитними, тобто як саме образ дійсності може бути зафіксовано в ономасіологічній структурі номінатив­ної одиниці. Окреслено також традиційні засоби вираження представників ономасіологічних категорій у сучасній українській мові.

Матеріал надійшов 11.11.2018


Ключові слова


похідне слово; ономасіологічна категорія; ономасіологічна структура; ономасіологічна база; ономасіологічна ознака; експліцитний; імпліцитний

Повний текст:

PDF

Посилання


Arkhanhelska A. M. Metody komponentnoho analizu i komponentnoho syntezu v suchasnykh onomasiolohichnykh doslidzhenniakh / A. M. Arkhanhelska // Movoznavstvo. – 2010. – № 1. – p. 45–53.

Bezpoiasko O. K. Hramatyka ukrainskoi movy. Morfolohiia / O. K. Bezpoiasko, K. H. Horodenska, V. M. Rusanivskyi. – Kyiv : Lybid, 1993.

Boichuk V. Fenomen vnutrishnoi formy slova u determinizatsii protsesiv naimenuvan ta formuvanni natsionalnykh movnykh kartyn svitu / V. Boichuk // Humanitarna osvita v tekhnichnykh vyshchykh navchalnykh zakladakh : zbirnyk naukovykh prats natsionalnoho aviatsiinoho universytetu. – 2013. – vyp. 27. – p. 9–20.

Celivanova E. A. Kognitivnaya onomasiologiya / E. A. Celivanova. – Kiev : izd-vo ukrainskogo fitosociologicheskogo centra, 2000.

Celivanova O. O. Aktualni napriamy suchasnoi linhvistyky (analitychnyi ohliad) / O. O. Celivanova. – Kyiv: vyd-vo ukrainskoho fitosotsiolohichnoho tsentru, 1999.

Dokulil M. Tvořenн slov v češtině. у Teorie odvozovбnн slov / M. Dokulil. – Praha: ČSAV, 1962.

Ermakova O. P. Sopostavitel'noe izuchenie slovoobrazovaniya i vnutrennyaya forma slova / O. P. Ermakova, E. A. Zemskaya // Izvestiya AN SSSR. Seriya literatury i yazyka. – 1985. – t. 44, № 6. – p. 518–525.

Holianych M. I. Vnutrishnia forma slova v khudozhnomu teksti : dys. ... d-ra filol. nauk / M. I. Holianych ; Prykarpatskyi universytet im. V. Stefanyka. – Ivano-Frankivsk, 1998.

Karpilovska Ye. A. Neuzualne slovotvorennia: pravyla «hry bez pravyl» / Ye. A. Karpilovska // Visnyk Kyivskoho natsionalnoho linhvistychnoho universytetu. Seriia Filolohiia. – 2005. – t. 8, № 1. – p. 106–117.

Kocherha H. V. Motyvatsiia vidimennykovykh diiesliv u suchasnii ukrainskii movi (kohnityvno-onomasiolohichnyi aspekt) : dys. ... kand. filol. nauk / H. V. Kocherha ; Odeskyi natsionalnyi universytet im. I. I. Mechnykova. – Odesa, 2003.

Kubryakova E. S. Slovoslozhenie kak process nominacii i ego otlichitel'nye formal'nye i soderzhatel'nye harakteristiki / E. S. Kubryakova // Teoreticheskie osnovy slovoslozheniya i voprosy sozdaniya slozhnyh leksicheskih edinic: mezhvuzovskiy sbornik nauchnyh trudov. – Pyatigorsk, 1988. – p. 3–23.

Potebnya A. Mysl' i yazyk' / A. Potebnya. – Har'kov' : Mirnyy trud', 1913.

Styshov O. A. Ukrainska leksyka kintsia XX stolittia: na materiali movy zasobiv masovoi informatsii : monohrafiia / O. A. Styshov. – Kyiv : Puhach, 2005.

Toropcev I. S. Predmet, zadachi, material i metody onomasiologii / I. S. Toropcev // Problemy onomasiologii : Nauchnye trudy Kurskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo instituta. – 1974. – t. 21 (114, і). – p. 3–75.

Wikipedia. Accessed: https://uk.wikipedia.org/wiki.

Yazykovaya nominaciya. Obschie voprosy / pod red. B. A. Serebrennikova. – Moskva : nauka, 1977.


Copyright (c) 2019 Hanna Kutsak

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.