Подання

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх матеріалів необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.
 • Це подання раніше не було опубліковане і не надсилалося до розгляду редакціям інших журналів.

 • Автор погоджується з редакційною політикою журналу, принципами рецензування й редагування статей, політикою відкритого доступу, положеннями про авторські права та про конфіденційність.

 • Текст відповідає вимогам до стилістики та бібліографії, викладеним у Керівництві для авторів.

Керівництво для авторів

Редакція приймає до розгляду тексти, присвячені актуальним проблемам мовознавства, за тематичним спрямуванням (див. Галузь і проблематика).

Статті повинні відповідати критеріям науковості, мати наукову новизну, теоретичну та практичну значущість, засвідчувати належну обізнаність автора із відповідною літературою з тематики дослідження.

Факт подання матеріалів до журналу є свідченням згоди автора з редакційною політикою журналу, принципами рецензування й редагування статей, політикою відкритого доступу, положеннями про авторські права та про конфіденційність.

 

ЯК ПОДАТИ СТАТТЮ:

Для того, щоб мати можливість подати рукописи через сайт, автори повинні зареєструватися на сайті журналу. Зверніть увагу: в пункті реєстраційної анкети "Зареєструватися як" необхідно обрати варіант "Автор: Має можливість надсилати статті до журналу".

Якщо Ви вже зареєстровані, просто увійдіть на сайт та пройдіть 5 кроків подання рукопису для публікації.

 

КОМПОЗИЦІЙНІ ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ:

Орієнтовний обсяг до 40 тис. знаків; мови – українська, англійська. Стаття повинна бути чітко структурована й обов’язково містити такі рубрики:

 • Вступ (Introduction), де формулюють проблему та вказують на її зв’язок із важливими науковими й/ чи практичними завданнями.
 • Теоретичне підґрунтя (Theoretical background) де повинні бути представлені такі елементи: 1) аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких порушено питання з цієї проблеми і на які спирається автор, виділення раніше не вивчених частин загальної проблеми, яким присвячено статтю; 2) формулювання мети статті (постановка завдання).
 • Методи та матеріал дослідження (Methods), де стисло окреслюють застосовані методи дослідження та матеріал, на якому проводили дослідження.
 • Результати дослідження (Results and discussion), де викладають основний матеріал дослідження з обґрунтуванням отриманих наукових результатів.
 • Висновки (Conclusions), де наводять висновки та перспективи дослідження.

Кожну рубрику треба подавати з нового абзацу звичайним шрифтом, а назви кожної з рубрик – напівжирним шрифтом. Компонент Результати дослідження (Results and discussion) повинен мати певну назву, пов’язану з темою дослідження; він може складатися з кількох підрубрик.

 

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ:

1. Рукописи (статті, рецензії тощо) подають в електронному варіанті в редакторі Місrosoft Word (Times New Roman, розмір – 14, міжрядковий інтервал – 1,5, абзацний відступ – 1,25 см, всі береги – 2 см) у форматі doc. Без переносів у словах.

2. Перед основним текстом статті зазначають метадані статті:

 • УДК (ліворуч, звичайним шрифтом);
 • Ім’я та прізвище автора (рядковими літерами, курсивом, ліворуч);
 • ORCID-ідентифікатор автора (ORCID ID) (див.: https://orcid.org/) (ліворуч, звичайним шрифтом);
 • Через відступ в один абзацний рядок – назва статті (відцентрована) – (розмір 14, жирний шрифт, великі літери);
 • Після назви через відступ в один абзацний рядок подають анотацію (400-500 знаків з пробілами, курсивом) та ключові слова (5-7 слів, курсивом) мовою статті.

3. Вимоги до оформлення основного тексту статті:

 • Оформлення покликань у тексті статті має відповідати стандарту APA (6th edition). У круглих дужках слід наводити прізвище автора, рік видання, номер сторінки. Наприклад: (Вихованець, 2004, с. 35). Між літерою с. (англ. р.) на позначення сторінки й номером сторінки ставлять нерозривний пробіл (одночасне натискання клавіш Ctrl+Shift+пробіл).
 • Згадуючи в тексті статті науковця, подають першу літеру його імені та прізвище (Л. Теньєр, І. Вихованець). Між ініціалом і прізвищем ставлять нерозривний пробіл (одночасне натискання клавіш Ctrl+Shift+пробіл).
 • За потреби уточнень і зауважень текст статті можуть супроводжувати посторінкові примітки (нумерація приміток наскрізна – 1, 2, 3...). Примітки (виноски) роблять автоматично (Вставка – Виноска).
 • Цитати подають мовою статті. Архівні та рукописні джерела цитують і публікують мовою оригіналу. Зміст цитат і покликання на відповідні сторінки мають чітко відповідати першоджерелам.
 • Назви будь-яких періодичних видань подають у тексті мовою оригіналу.
 • Ілюстративний матеріал друкують курсивом, без лапок. Необхідні акценти увиразнюють напівжирним курсивом. Підкреслення не застосовують.
 • Якщо в статті наведено схеми, їх треба групувати (Вид – Панель інструментів – Малювання – Вибір об’єкта. Тримаючи кнопку “Вибір об’єкта”, виділіть об’єкти, які треба об’єднати у групу, на панелі інструментів “Малювання” натисніть кнопку “Дії”, виберіть команду “Групувати”). Усі малюнки та схеми дублюють в окремому файлі – Petrenko.scheme.
 • Використовують лише такі лапки: «…..». За наявності у цитатах слів у лапках, використовують систему подвійних лапок (лапки в лапках): «…“...”...».
 • Треба розрізняти тире (–) і дефіс (-): відмінність полягає в розмірі та наявності пробілів до і після тире.
 • Імена та прізвища іноземних авторів подають згідно з правилами чинного Українського правопису (§86-100; §104-105).
 • Знак апострофа має виглядати так: ’

 

4. Вимоги до оформлення списку джерел:

 • Два списки літератури – оригінальний (Бібліографія) і транслітерований з перекладом назв англійською мовою (References) – подають після основного тексту статті.
 • Список літератури українською мовою (Бібліографія) оформлюють згідно зі стандартом APA citation style (6th edition). На початку списку подають джерела, написані кирилицею (за абеткою), за ними – латиницею (за абеткою).
 • References для електронної версії видання мають відповідати стандарту APA citation style (6th edition). 
 • Для полегшення оформлення бібліографії варто скористатися бібліографічними менеджерами, наприклад:  ZoteroMendeleyEndNote, які допоможуть уникнути помилок в оформленні списку літератури.

 • Назви праць, написані мовами з нероманським алфавітом (українська, білоруська, сербська та ін.), прізвища й імена їхніх авторів повинні бути транслітерованими (для адекватної транслітерації рекомендовано використовувати ресурси: http://translit.kh.ua/?bgn#lat/bgn – для української мови; http://www.translit.ru – для російської мови). У тому разі, якщо праця вже має англомовну назву, варто подавати її. Для цитованих джерел, які мають doi, його потрібно вказувати.
 • Списки мають бути ненумерованими.

 

5. Вимоги до авторського резюме:

Після списків літератури подають два авторські резюме – українською (Резюме) та англійською (Abstract) мовами (по 1800-2000 знаків з пробілами). Авторське резюме (Abstract) є коротким викладом статті, воно може бути опубліковане самостійно, не в супроводі основного тексту, а отже, повинне бути зрозумілим без звернення до самої публікації.

Авторські резюме (Abstract) повинні містити такі компоненти:

 • ліворуч – прізвище та ім’я автора;
 • назва статті (відцентрована, великими напівжирними літерами);
 • Background (Постановка проблеми).
 • Purpose (Мета статті).
 • Methods (Методи дослідження).
 • Results (Основні результати дослідження).
 • Discussion (Висновки і перспективи).
 • Keywords (Ключові слова) 5-7 слів.

Кожен компонент з нового абзацу звичайним шрифтом, а назви кожного з пунктів подають напівжирним шрифтом.

 References та 2 авторські резюме (української та англійською мовами) подають в окремому документі з назвою Petrenko_abstract.

 Автори статей в окремому файлі (Petrenko_data) також мають подати про себе такі відомості (українською та англійською мовами):

 • прізвище, ім’я та по батькові;
 • ORCID-ідентифікатор;
 • науковий ступінь, вчене звання, місце роботи й посада;
 • коло наукових інтересів;
 • електронна адреса.

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.