Про журнал

Галузь та проблематика

Метою журналу є висвітлення нових наукових підходів до вивчення мови і результатів мовознавчих досліджень.

Пріоритетними для журналу є дослідження з такої тематики:

  • сучасний стан і історія української мови та її діалектів;
  • дослідження мови художньої літератури, засобів масової інформації;
  • мовна картина світу;
  • питання слов’янської та романо-германської філології;
  • перекладознавство;
  • методика викладання мови.

Адресований науковцям, викладачам вищих навчальних закладів, докторантам, аспірантам, магістрантам, усім, хто цікавиться мовознавством.

Процес рецензування

Для забезпечення належного рівня якості наукових публікацій статті, подані до журналу, обов’язково мають бути прорецензовані.

Редакція залишає за собою право відхилити статтю на етапі попереднього розгляду, якщо її зміст не відповідає тематиці й науковому напряму журналу, якщо текст не відповідає нормам та науковому стилю української або англійської мов, якщо не дотримано вимог до технічного оформлення та до структурування матеріалу.

Статті, прийняті редакцією для подальшого розгляду, проходять подвійне “сліпе” рецензування. Рецензування статей організовує головний редактор. Рецензентами статей обирають авторитетних науковців, які мають близьку до теми статті спеціалізацію та наукові публікації з цієї проблематики. Рецензування є анонімним для рецензентів та для автора.

Процедура подвійного “сліпого” рецензування триває до 2 місяців від дати надсилання статті рецензентам.

За результатами рецензування редколегія ухвалює рішення про:

  • прийняття статті до друку;
  • повернення статті автору на доопрацювання з урахуванням зауважень рецензентів.
  • відмову в прийнятті статті до друку.

Редакція письмово повідомляє авторам про ухвалене рішення. Статтю, що має бути доопрацьована, редакція надсилає автору разом із переліком зауважень рецензентів. Після доопрацювання автором редакція передає статтю на повторний розгляд тим самим рецензентам. Термін повторного розгляду статті – до 1 місяця від дати надсилання статті рецензентам. За результатами повторного рецензування редколегія ухвалює рішення про прийняття допрацьованої статті до друку чи її відхилення та повідомляє його автору. У разі прийнятті статті до друку вона може бути опублікована в одному з наступних номерів.

Рішення про відхилення статей на етапі попереднього розгляду чи на етапах рецензування є остаточними. Редколегія не пояснює причин і не веде дискусій з авторами щодо підстав відхилення статей.

Періодичність публікації

Журнал виходить 1 раз на рік – у березні.
Від подання рукопису до публікації прийнятої статті зазвичай минає до 8 місяців.

Політика відкритого доступу

Періодичне видання «Наукові записки НаУКМА. Мовознавство» є журналом  відкритого доступу. Редколегія підтримує Будапештську ініціативу відкритого доступу (Budapest Open Access Initiative (BOAI), спрямовану на вільне та безкоштовне поширення наукової інформації.

Політика відкритого доступу — це забезпечення безпосереднього відкритого доступу до випусків, підтримка принципів вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

Архівування

Кожний випуск журналу виходить у друкованому й електронному вигляді. Електронну версію обов’язково розміщують у вільному доступі на сайті журналу та в інституційному репозитарії НаУКМА eKMAIR, а також передають до Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського для розміщення на порталі «Наукова періодика України».

Редакційна політика та етичні норми

Для забезпечення вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями журнал провадить політику відкритого доступу до опублікованого змісту.

У своїй діяльності редакція керується пріоритетами науковості, об’єктивності, неупередженості, дотримання академічної доброчесності і міжнародних академічних стандартів. Стосунки між редакцією, авторами і рецензентами ґрунтовані на дотриманні етичних норм, визначених Комітетом з етики публікацій (Committee on Publication Ethics, COPE).

Всі матеріали, подані до журналу, перевіряються з допомогою антиплагіатної системи Unichek.

Редколегія журналу припиняє будь-яку співпрацю з автором, у тексті статті якого виявлено плагіат, порушення норм академічної доброчесності та авторського права.

Вартість публікації

Публікація в журналі для працівників, аспірантів і докторантів Національного університету «Києво-Могилянська академія», а також членів редколегії та докторів наук, є безкоштовною.

Для авторів з інших установ вартість друку одного аркуша формату А4 становить 40 грн. Оплату здійснюють у разі прийняття статті до друку за наданими реквізитами.

Індексування

Періодичне видання «Наукові записки НаУКМА. Мовознавство» проіндексовано в науково-репозитарних базах, наукометричних базах даних та наукових пошукових системах:

 

Політика самоархівування

Препринт

Автор може депонувати препринт (версія документу перед експертним оглядом) у будь-якому сховищі з посиланням на видавця та журнал: ("Це препринт матеріалу, поданого для публікації в журналі "Наукові записки НаУКМА. Мовознавство", що видається Національним університетом Києво-Могилянська академія).

Постпринт та авторська копія

Автор може депонувати постпринт (версія документу після експертного огляду, з внесеними правками) та авторську копію (машинопис остаточної версії документу) у будь-якому сховищі з посиланням на видавця та журнал: ("Це схвалена до друку рецензована версія статті. Опублікована версія статті доступна у журналі "Наукові записки НаУКМА. Мовознавство" за посиланням http://dx.doi.org/[DOI статті]").

Версія видавця

Автор може депонувати опубліковану версію видавця (створений видавцем PDF-файл) у будь-якому сховищі та зробити його загальнодоступним з посиланням на видавця та журнал: ("Це опублікована версія статті, доступна у журналі "Наукові записки НаУКМА. Мовознавство" за посиланням http://dx.doi.org/[DOI статті]").

Історія журнала

Упродовж 2000–2012 рр. журнал виходив раз на 2 роки у паперовій та електронній версіях як частина багатосерійного видання «Наукові записки НаУКМА» (серія «Філологічні науки»), з 2014 до 2016 р. ‒ «Наукові записки НаУКМА» (серія «Філологічні науки (Мовознавство)». З 2018 р. журнал «Наукові записки НаУКМА. Мовознавство» виходить раз на рік.